Biotwin

Contact us

Pointblank Str. 14, 54321, California

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website

Algemeen
Bio Twin b.v., hierna te noemen Bio Twin, geeft u het recht om de documenten die zijn gepubliceerd op het World Wide Web te kopiëren; mits bestemd voor persoonlijk of non-commercieel gebruik. Als strikte voorwaarde geldt hierbij dat ieder gekopieerd document voorzien is van ons copyright en van andere hierop betrekking hebbende informatie, met betrekking tot hetgeen u aantreft op deze pagina. Wij willen u hierbij benadrukken dat niets in deze paragraaf mag worden gewijzigd, noch in enige zin mag worden geïnterpreteerd dat enig recht of licentie van Bio Twin zal worden overgedragen aan derden. Geen van de materialen die u aantreft mag worden opgeslagen of op enigerlei wijze verstuurd (inclusief, maar niet beperkt tot elektronisch, mechanisch, scannen, fotokopiëren, opname) zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Bio Twin.

Handelsmerken en Intellectuele Eigendom
Bio Twin, het Bio Twin logo en alle productnamen die u tegenkomt op onze Websites vallen onder het handelsmerk en/of dienstmerk dat eigendom is van Bio Twin of haar nevenvestigingen c.q. divisies. Geen enkel handelsmerk, dienstmerk of andere licentie mag in verband worden gebracht met materialen die u aantreft op enige Bio Twin Website.

Niets op deze Website zal kunnen worden geïnterpreteerd als stilzwijgende verlening, of toe-eigening anderszins van het gebruik of de eigendom van enig patent, handelsmerk of andere intellectueel eigendomsrecht van Bio Twin of enige derdenpartij. Bio Twin geeft geen rechtvaardiging of garantie dat enig gebruik van informatie op deze Website in conflict zal zijn met een dergelijk patent, handelsmerk of andere intellectueel eigendomsrecht van Bio Twin of enige derdenpartij.

Juridisch Algemeen
Wanneer u de Bio Twin Website bekijkt en op enig moment beantwoord met informatie (niet inbegrepen persoonlijke informatie, die is gedefinieerd in de Internet Privacy Policy) inclusief vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot de Bio Twin Website, zal dergelijke informatie verondersteld worden niet-vertrouwelijk te zijn en Bio Twin zal derhalve geen enkele verplichting hebben in relatie tot deze informatie. Bio Twin zal dus vrij zijn met betrekking tot het gebruik en de reproductie en tevens met betrekking tot onthullingen en distributie ervan aan derden, in welke vorm dan ook. Bio Twin is vrij in het gebruik van ideeën, concepten, kennis of technieken die in dergelijke informatie wordt onthuld voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot ontwikkeling, fabricage en marketing van producten die van gelijksoortige informatie zijn voorzien.

BIO TWIN GEEFT GEEN RECHTVAARDIGING OF GARANTIE, NADRUKKELIJK OF VERZWEGEN, VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF VAN ENIGE ANDERE AARD, MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE OF HET PRODUCT WAARNAAR DE BETREFFENDE INFORMATIE VERWIJST. Het is mogelijk dat informatie op deze Website onjuistheden bevat. Daarnaast behoudt Bio Twin zich het recht voor om informatie van de website te wijzigen of te verwijderen; zonder voorafgaande kennisgeving.

Onder geen voorwaarde zal Bio Twin aansprakelijkheid aanvaarden, van geen enkele rechtspersoon (noch privé, noch zakelijk), voor directe, indirecte, speciale, incidentele, consequente of welke schade dan ook gebaseerd op enig gebruik van deze Website of een andere Website waarmee de Bio Twin Website is verbonden, inclusief maar zonder beperkingen, iedere winstderving, onderbreking van zaken, verlies van programma’s/informatie of andere schades, zelfs niet wanneer Bio Twin expliciet is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schades.